17 czerwca 2022 Udostępnij

Wytwarzanie zrównoważonych i efektywnych kosztowo wysokowydajnych składników funkcjonalnych ze źródeł alternatywnych BBI.2018.SO3.D5

O co chodzi?

W związku z rosnącą liczbą ludności na świecie i związanym z tym wzrostem zapotrzebowania na produkty funkcjonalne do żywności, pasz, nutraceutyków, kosmetyków, farmaceutyków itp. przemysł i ośrodki akademickie poszukują alternatywnych źródeł składników bioaktywnych, które mogą zapewnić funkcjonalność. Poszukując alternatywnych źródeł, prace badawczo-rozwojowe koncentrują się na wtórnych źródłach biomasy, takich jak pozostałości rolno-spożywcze oraz alternatywnych źródłach biomasy pierwotnej, takich jak algi, mikroorganizmy i bezkręgowce. Jednak do tej pory żadne z nich nie było w stanie stać się naszeroką skalę alternatywą dla upraw roślin spożywczych ze względu na koszty, gotowość technologiczną i przeszkody prawne. Sezonowość i duża zmienność składu niektórych potencjalnych alternatywnych surowców (takich jak biomasa odpadowa z sektorów rolniczego, spożywczego i leśnego lub sezonowa biomasa wodna) sprawiają, że nie mogą one być zrównoważonym źródłem związków bioaktywnych.

Szczególnym wyzwaniem w ramach tego tematu jest pomoc w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na wysokowydajne składniki funkcjonalne do różnych zastosowań poprzez wykorzystanie zrównoważonych źródeł alternatywnych.

Zakres:

Zademonstrowanie opłacalnej, wydajnej i zrównoważonej produkcji wysokowydajnych składników funkcjonalnych, które spełniają wymagania rynku i normy bezpieczeństwa dla sektorów docelowych , takich jak żywność, pasza, nutraceutyki, kosmetyki, farmaceutyki itp.

Temat ten obejmuje wszystkie składniki bioaktywne z wyjątkiem białek.

Propozycje powinny wykorzystywać źródła biomasy, które mogą zapewnić efektywne kosztowo, wydajne i zrównoważone rozwiązania w zakresie dostarczania składników funkcjonalnych w zrównoważonych systemach produkcyjnych gospodarki cyrkulacyjnej. Temat ten obejmuje różne źródła i strumienie pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako surowce, takie jak pozostałości rolnicze lub leśne, odpady z przetwórstwa żywności, rośliny niebędące nasionami, biomasa wodna i bezkręgowce. Nie obejmuje to upraw roślin spożywczych. Wnioski powinny dotyczyć eliminacji przeszkód i wąskich gardeł w zakresie logistyki, środków transportu i powiązanej infrastruktury w docelowych systemach dostaw biomasy. Obejmują one systemy zbierania, magazynowanie pośrednie i aspekty bezpieczeństwa.

Tematyka obejmuje procesy chemiczne i biotechnologiczne lub ich kombinację.

Propozycje powinny być oparte na solidnym uzasadnieniu biznesowym i biznesplanie. We wnioskach należy zobowiązać się do oceny wpływu opracowanych produktów lub procesów na środowisko i gospodarkę z wykorzystaniem metodologii LCA opartych na dostępnych normach, certyfikacji, przyjętych i zwalidowanych podejściach2 (zob. wprowadzenie - sekcja 2.2.5 - opublikowane w BBI JU AWP 2018). Jeśli ma to zastosowanie, we wnioskach należy również przeanalizować skutki społeczne.

Należy przeanalizować wszelkie potencjalne zagrożenia związane z opracowanymi procesami i produktami, aby zapewnić pełną zgodność produktów z przepisami REACH3 i innymi wymogami dotyczącymi toksyczności, wymogami bezpieczeństwa oraz wszelkimi odpowiednimi przepisami UE.

W stosownych przypadkach wnioski powinny również uwzględniać badania przednormatywne i konormatywne niezbędne do opracowania niezbędnych norm jakości produktów oraz zapewnienia bezpieczeństwa produktów końcowych.

Poziom gotowości technologicznej (TRL)4 na zakończenie projektu powinien wynosić 6-7. We wnioskach należy wyraźnie określić wyjściowy TRL.

Wnioski powinny dążyć do komplementarności z poprzednimi i bieżącymi projektami finansowanymi w ramach 7PR i programu "Horyzont 2020", aby uniknąć nakładania się działań, promować synergię i wykraczać poza aktualny stan wiedzy, w szczególności w odniesieniu do zaproszeń dotyczących zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego w ramach wyzwania społecznego programu "Horyzont 2020".

Oczekiwany wpływ:

  • wkład w KPI 1: stworzenie co najmniej jednego nowego połączenia międzysektorowego w gospodarce opartej na biologii;
  • wkład w realizację KPI 2: stworzenie podstawy dla co najmniej jednego nowego łańcucha wartości w gospodarce opartej na produktach pochodzenia biologicznego;
  • wkład w realizację KPI 6: stworzenie co najmniej dwóch nowych zademonstrowanych produktów konsumenckich opartych na chemikaliach i materiałach pochodzenia biologicznego, spełniających wymagania rynku;
  • uzyskanie co najmniej 20% większej wartości z wykorzystywanych nowych/alternatywnych surowców niż w przypadku metod najnowocześniejszych.

W ramach tego samego projektu iED zrealizował już kilka innowacyjnych projektów obejmujących innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami w celu omówienia dostępnych opcji.

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami w celu omówienia dostępnych opcji.

Orientacyjne finansowanie:

Uznaje się, że wnioski o maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 7 mln EUR będą w stanie odpowiednio sprostać temu szczególnemu wyzwaniu. Nie wyklucza to jednak możliwości składania i wyboru wniosków, w których wnioskuje się o inne kwoty.

  1. Białka są objęte innymi tematami AWP2017 i AWP2018.
  2. LCA może skupić się na zestawie krytycznych kwestii na wczesnym etapie, aby skierować proces rozwoju we właściwym kierunku. W takim przypadku istotne jest, aby wybór ten został dokładnie wyjaśniony we wniosku, aby umożliwić ocenę ekspercką.
  3. Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, obowiązujące od 1 czerwca 2007 r.
  4. Poziomy gotowości technologicznej określone w załączniku G do załączników ogólnych do programu prac programu "Horyzont 2020".

Termin: 06 września 2018 r., godz. 17:00 czasu brukselskiego (CET).

Kwalifikowalność wnioskodawców:

  1. Kraje kwalifikujące się: opisane w załączniku A do Programu Pracy H2020.

Szereg krajów spoza UE/niestowarzyszonych, które nie kwalifikują się automatycznie do finansowania, wprowadziło szczegółowe przepisy dotyczące udostępniania środków finansowych dla swoich uczestników w projektach Horyzontu 2020.

  1. Warunki kwalifikowalności i dopuszczalności:opisane w Załączniku B i Załączniku C do Programu Pracy.

Ograniczenia liczby stron i układ wniosku: Należy zapoznać się z częścią B szablonu wniosku w narzędziu do składania wniosków poniżej.