24 lutego 2022 Udostępnij

Początek ma decydujące znaczenie dla szkolenia w przedsiębiorstwie

Wartość zasobów ludzkich wzrasta z każdym rokiem. Stają się one ważnym czynnikiem konkurencyjności firmy. Naturalne jest, że właściciele firm zdają sobie sprawę, że bardzo ważne jest posiadanie profesjonalnych i wykwalifikowanych pracowników oraz stałe podnoszenie ich efektywności. Szkolenia i seminaria mają tu kluczowe znaczenie. Wiedza zawodowa może się łatwo wyczerpać, co obniża kwalifikacje specjalistów. Szybki rozwój technologiczny stwarza sytuację, w której pracownicy muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności techniczne i wiedzę. Firmy funkcjonują w atmosferze dużej konkurencji, która wymaga podnoszenia jakości produkowanych przez nie usług i towarów. Rozwój zasobów ludzkich odbywa się poprzez szkolenia w miejscu pracy, wymianę doświadczeń, różnego rodzaju seminaria, warsztaty itp. Wiodące firmy mają specjalne działy zajmujące się rozwojem i szkoleniem personelu. Takie firmy przeznaczają około 2-10% swojego budżetu płacowego na rozwój zawodowy swoich pracowników. Oprócz korzystnego wpływu na wyniki finansowe firmy, szkolenia tworzą przyjemną atmosferę w firmie, zwiększają motywację pracowników i ich lojalność.

Od czego zacząć?

Aby szkolenia były efektywne, muszą być doskonale zaplanowane. System szkoleń musi spełniać wymagania i cele firmy. Przy opracowywaniu programu nauczania należy wziąć pod uwagę poziom pracowników i obszary ich działalności. Należy brać pod uwagę tylko te tematy, które przyniosą firmie wartość dodaną. Programy szkoleń muszą pomóc pracownikom w osiągnięciu postawionych przed nimi celów, powinny być także zgodne ze strategią organizacji.

Przede wszystkim dział HR musi przeprowadzić analizę luk i określić poziom profesjonalizmu pracowników oraz zdecydować, jakich umiejętności i wiedzy brakuje, aby mogli oni osiągnąć wyznaczone cele. Po określeniu zadań szkoleniowych kierownictwo powinno zdecydować, czy będzie to szkolenie wewnętrzne, czy zewnętrzne. Należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Następnie należy wybrać odpowiednią formę kształcenia. Może to być seminarium, warsztat, wykład itp.

Kierownicy muszą stworzyć pozytywną motywację wśród swoich pracowników, aby ci ostatni mogli postrzegać szkolenia jako dodatkową korzyść, a nie jako możliwość opuszczenia dnia pracy lub, co gorsza, jako karę. Pracownicy powinni jasno rozumieć, po co biorą udział w szkoleniu i jak wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.