23 maja 2022 Udostępnij

Inwestowanie w przyszłość poprzez Ekonomię Solidarności Społecznej

Ludzie w Europie i na całym świecie żyją w epoce wielorakiego kryzysu, w której edukacja i zatrudnienie stają wobec wyzwań związanych z większymi nierównościami społecznymi, niezrównoważonym rozwojem technologicznym oraz dysfunkcyjnym systemem gospodarczym i finansowym, co prowadzi do wyzysku, niepewności zatrudnienia i pogorszenia warunków życia ze względu na zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

Ekonomia Solidarności Społecznej coraz częściej oferuje obiecujący model społeczno-gospodarczy na całym świecie. Jest to transformacyjne, krytyczne, konkretne i pluralistyczne podejście do wszystkich działań społeczno-gospodarczych, które promuje demokrację w pracy i w społeczności, emancypacyjne relacje, różnorodność kulturową, sprawiedliwość społeczną, bezpieczny dla środowiska i zdecentralizowany rozwój lokalny, zgodnie z wizją Agendy 2030 i Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Zmiana paradygmatu wymaga zmiany świadomości, nowego sposobu myślenia o pracy i rozwoju umiejętności. Dlatego właśnie kształcenie i szkolenie stanowią fundamentalną część tego procesu, zwłaszcza takie, jak IVET, skierowane do młodych ludzi w najdelikatniejszej fazie ich formacji. IVET ma na celu zapewnienie młodym ludziom kwalifikacji zawodowych, by mogli odgrywać aktywną rolę w redefiniowaniu rynku pracy, tworzyć równe szanse i zachęcać do współpracy.

Choć obecnie o GSS rzadko wspomina się w programach nauczania, GSS i IVET mają wspólne cechy: rozwijanie kluczowych kompetencji obywatelskich, zwracanie uwagi na rozwój umiejętności miękkich, takich jak kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz zwracanie uwagi na metodologię peer to peer.

Ekonomia Solidarności Społecznej może odegrać kluczową rolę w realizacji Agendy 2030 i SDG poprzez konkretne innowacje i praktyki społeczne, instytucjonalne i technologiczne. Ekonomii Społecznej i Solidarnej(TFSSE) w uznaniu potrzeby zmobilizowania i połączenia państw, organizacji i sieciGSS oraz społeczeństwa obywatelskiego w ogólnoświatowy ruch mający na celu odzyskanie kontroli społecznej poprzez przedkładanie celów społecznych nad maksymalizację zysku dziękiGSS jako podstawowej formie gospodarki, która koncentruje się na ochronie socjalnej i równości.

W ramach projektu "Social and Solidarity Economy in Europe - Affirming a new paradigm through IVET curricula innovation" ("Gospodarka społeczna i solidarna w Europie - potwierdzenie nowego paradygmatu poprzez innowacje w programach nauczania IVET" ) opracowano dokument zawierający zalecenia dla GSS na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.

Zobacz politykę Brief