21 czerwca 2022 Udostępnij

IED jako część Cyfrowych Centrów Innowacji

W dniu 19 kwietniath, 2016 r. Komisja Europejska uruchomiła pierwszą inicjatywę związaną z przemysłem w ramach pakietu Jednolitego Rynku Cyfrowego. Inicjatywa ta została stworzona w oparciu o rosnącą liczbę krajowych inicjatyw na rzecz przemysłu opartego na cyfryzacji. Jej celem jest uruchomienie dalszych inwestycji w cyfryzację przemysłu europejskiego, aby wesprzeć tworzenie lepszych warunków ramowych dla cyfrowej rewolucji przemysłowej. Rozwój sieci centrów innowacji cyfrowej jest jednym z najważniejszych filarów inicjatywy "Digitise European Industry".

Czym są Cyfrowe Centra Innowacji?

Obecnie coraz więcej firm chce wykorzystywać technologie cyfrowe do usprawniania procesu produkcji swoich wyrobów i podnoszenia jakości swoich usług. Sposobem na to są Cyfrowe Centra Innowacji. Działają one jako punkty kompleksowej obsługi, których celem jest zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy, technologii i doświadczenia, aby zapewnić wsparcie swoim klientom. Można to osiągnąć poprzez pilotowanie, testowanie i oczywiście eksperymentowanie ze wszystkim, co stanowi innowację cyfrową.

Inną ważną rolą centrum innowacji cyfrowej jest zapewnienie klientom wsparcia biznesowego i finansowego w celu wdrożenia wszystkich tych innowacji w całym łańcuchu wartości.

Centra Innowacji Cyfrowych zapewniają również rozwiązania lokalizacyjne. Są one pierwszym regionalnym punktem kontaktowym dla każdego przedsiębiorstwa. W ten sposób pełnią rolę bramy wzmacniającej system lokalny, krajowy i międzynarodowy. Wszystkie DIH działają na zasadzie regionalnej współpracy wielu partnerów. Jednocześnie mają one bardzo silne powiązania z wieloma usługodawcami spoza swoich regionów. Dostawcy ci wspierają firmy, zapewniając im dostęp do swoich usług.

Katalog Cyfrowych Katalog cyfrowych centrów innowacji

Jednym z najbardziej innowacyjnych działań podjętych w ramach strategii przemysłowej Digital Europe jest Katalog Cyfrowych Hubów Innowacji. W momencie tworzenia katalogu jego celem było stworzenie kompleksowego obrazu wszystkich Centrów Innowacji Cyfrowych w całej UE, podzielonych według kompetencji, struktur i oferty usług. Katalog zawiera ponad 400 Cyfrowych Centrów Innowacji, z których ponad 200 jest w pełni operacyjnych.

Informacje o DIH zawarte w katalogu opierają się na następujących kryteriach:

  • Być częścią regionalnej, krajowej lub europejskiej inicjatywy politycznej mającej na celu cyfryzacji przemysłu;
  • Organizacja non-profit;
  • fizyczna obecność w regionie i posiadanie aktualnej strony internetowej stronę internetową wyjaśniającą działalność DIH i usługi świadczone na rzecz cyfrowej transformacji MŚP/średniej cyfrowej transformacji MŚP/średnich przedsiębiorstw;
  • Posiadać co najmniej 3 weryfikowalne przykłady tego, jak DIH pomógł w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Centra Innowacji Cyfrowych w Grecji

W Grecji działa 14 Centrów Innowacji Cyfrowych, zlokalizowanych głównie w centrach dużych miast. 8 z nich jest w pełni operacyjnych, a 6 znajduje się w fazie przygotowań. Centra te obejmują wiele dziedzin rynku, np. rolnictwo, rybołówstwo, budownictwo, transport i wiele innych.

Jednak zgodnie z proponowanym rozporządzeniem i faktem, że Grecja składa się w sumie z 13 jednostek regionalnych, konieczne będzie utworzenie co najmniej 10 kolejnych ośrodków innowacji cyfrowej, aby objąć wszystkie jednostki regionalne. W przypadku Grecji utworzenie jednego ośrodka innowacji cyfrowej na jednostkę regionalną wydaje się być wyzwaniem, zakładając, że ośrodek ten będzie obejmował wszystkie aspekty odpowiednich celów operacyjnych.

IED w fazie przygotowańdo utworzenia Centrów Innowacji Cyfrowych

Na stronie IED, aby osiągnąć nasz cel i stać się w pełni operacyjnym Cyfrowym Hubem Innowacji (DIH), uczestniczyliśmy między innymi w planowaniu, wdrażaniu i ocenie ponad 100 projektów krajowych i europejskich. Dzięki tym projektom mieliśmy możliwość stworzenia i zgromadzenia dużej liczby innowacyjnych narzędzi i produktów dotyczących różnych aspektów przedsiębiorczości i nauczania cyfrowego, które mogą być dalej przetwarzane i wykorzystywane!

Działania IED są zgodne z Narodową Strategią na rzecz Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) oraz z RIS3 Tesalii. IED opracowuje i wdraża projekty, które stanowią odpowiedź na obecne i przyszłe wyzwania gospodarcze i społeczne, promuje tworzenie sieci wewnątrz- i międzyregionalnych, rozpowszechnia wiedzę i dywersyfikację technologiczną.