28 lutego 2022 Udostępnij

Bezpieczeństwo dzieci a ochrona w trakcie szkolenia: Jaka jest różnica?

Młodzi ludzie są przyszłością tego świata. Inwestowanie w rozwój ich umiejętności poprzez kształcenie techniczne, zawodowe i szkolenia jest niezbędne, aby przygotować ich na przyszłość. Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) to jedne z organizacji w Europie, których zadaniem jest szkolenie europejskiej młodzieży, aby uniknąć luki w umiejętnościach do 2030 roku.

Kształcenie i szkolenie młodzieży jest niezbędne, ale jeszcze ważniejsza jest ochrona i zabezpieczenie dzieci podczas tego procesu.

Zabezpieczenie dzieci a ochrona

Te dwa pojęcia są blisko spokrewnione, ale nie są tożsame. Ochrona dotyczy środków zapobiegawczych, które organizacje mogą podjąć, by chronić młodych ludzi przed niebezpieczeństwem. Przykładami mogą być nadużycia, zaniedbania i wykorzystywanie. Z drugiej strony, ochrona dziecka ma miejsce w przypadku, gdy dziecko doświadczyło krzywdy w którejkolwiek z powyższych form. Ochrona dzieci polega na pomaganiu im w radzeniu sobie z traumatycznymi przeżyciami.

Na szczęście przypadki nadużyć w środowisku edukacyjnym nie są częste, ale nie oznacza to, że nie istnieją. Aby wyeliminować przypadki nadużyć w trakcie szkoleń, organizacje muszą aktywnie przeciwdziałać temu nikczemnemu zjawisku.

Co to jest ochrona dzieci podczas szkoleń?

Ochrona w szkoleniu oznacza posiadanie zestawu zasad, procedur i praktyk, które zapobiegają krzywdzeniu, wykorzystywaniu i cierpieniu dzieci podczas procesu uczenia się. Zasadniczo nacisk kładzie się na działania prewencyjne, które mają zapewnić, że żadne dziecko nie będzie narażone na niezamierzoną lub zamierzoną krzywdę.

Wszystkie dzieci powinny mieć zapewnione zdrowe warunki do nauki, z dala od niewłaściwych i szkodliwych zachowań. Z tego powodu organizacje muszą być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie ochrony i szkolenia personelu. Są to pierwsze istotne kroki w celu zapewnienia dzieciom opieki, jakiej potrzebują, i dorastania w bezpiecznym środowisku, aby miały jak największe szanse w życiu.

W jaki sposób projekt VET SQUARED pomaga w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa podczas szkoleń

Coraz więcej organizacji w całej UE, takich jak szkoły i ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego, codziennie pracuje z dziećmi. Projekt VET SQUARED (VET^2) ma na celu ochronę osób uczestniczących w mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie poprzez skupienie się na procedurach i szkoleniu kadry kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie ochrony dzieci.

Główne cele projektu to:

  1. Wdrożenie na szerszą, ogólnoeuropejską skalę najlepszych praktyk w zakresie ochrony wśród organizacji zajmujących się mobilnością w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.
  2. Opracowanie całościowej, europejskiej strategii skutecznego zabezpieczania i promowania wysokiej jakości mobilności osób w wieku poniżej 18 lat uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
  3. Stworzenie podstaw do wdrożenia i upowszechnienia jednolitej europejskiej polityki ochrony mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym na poziomie wyższym/systemowym.
  4. Podniesienie świadomości znaczenia i ciągłej potrzeby podnoszenia świadomości w zakresie ochrony oraz dokonywania przeglądu działań związanych z mobilnością.
  5. Stworzenie europejskiej sieci skupiającej się na ochronie mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym, w ramach której personel i koordynatorzy mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym, zarówno z organizacji przyjmujących, jak i przyjmowanych, mogliby dzielić się zasobami, wiedzą i dobrymi praktykami oraz wymieniać się nimi.

Wniosek

Różnica między zabezpieczeniem a ochroną polega na tym, że pierwsze z nich koncentruje się na działaniach zapobiegawczych, a nie na "leczeniu" złej sytuacji. Narażenie dzieci na krzywdę jest w większości przypadków nieodwracalne i ma poważne konsekwencje dla psychiki dziecka.

Przygotowując młode pokolenie do życia w przyszłości, musimy nie tylko skupić się na nauczaniu umiejętności, które będą im potrzebne. Musimy także zadbać o ich stabilność emocjonalną, na którą wpływa niewłaściwe zachowanie.